Handelsbetingelser

Almindelige reparations- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Nedenstående reparations- og leveringsbetingelser følger i store træk statens anvisninger for samhandelsaftaler mellem b2b salg.

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige reparations- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Pro-Consult, CVR-nummer 13309639 (”Virksomheden”).

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbs-betingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til industriformål. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade grundet skader på den leverede vare.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. Samt pålagtes ekspeditionsgebyr på 105,00 dkk. og ved forsendelse et forsendelsesgebyr på 150,00 dkk.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 20 dage efter faktura dato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,25 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker, Ved rykker tilskrives gebyr på 100,00 dkk.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ydermere vil der blive pålagt rykkergebyr på 100 kr. og i yderste konsekvens vil sagen overgå til inkasso.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Tilbud på værkstedsreparationer: For værkstedsreparationer er tilbud gældende for de i tilbuddet gældende fejl.
Reparationen leveres som udgangspunkt med fabriksindstillinger. Men Virksomheden gør, hvad der er muligt for at bevare kundens parametre. Tid til at fremskaffe program fra faktureres oven i tilbuddet.
Reparations tilbud er excl. eventuelle videre fejlsøgning hos kunde.
Tilbud er altid med forbehold for at anden reparatør lige inden har forsøgt sig med reparation. Dels kan ikke professionelle pådrage mange utilsigtede fejl, dels er det utaknemmeligt at give lavpristilbud på at reparere alle de svære sager. Opdages dette betragtes tilbuddet for ikke gældende og ny pris kan gives eller reparationen må opgives, i så fald betales omkostningen for fejlsøgningen dog maksimalt den oprindelige tilbudte pris.
Opdager virksomheden under reparationen at udstyret ikke står til at redde opgives reparationen og omkostningen for forsøget dækkes af Virksomheden.
Alle pristilbud koster en times undersøgelse som minimum.

6.3 Aftalegrundlag service hos kunde: I reglen gives der ikke tilbud på arbejde on-site da Virksomheden kan møde mange faktorer der ikke kan tages højde for.

6.4 Ordrer. Ved tvister er det kundens ansvar at eftervise at denne har givet korrekt information vedr. (I) Ordrenummer, (II) Varenummer, (III) Varebeskrivelse, (IV) Mængde, (V) Pris, (VI) Betalingsbetingelser, (VII) Leveringsdato, (VIII) Leveringsadresse, og (IX) Leveringsbetingelser. Derfor bør ordrer altid gives skriftligt.

6.5 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 1 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.6 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.7 For indsendte reparationer og udkørsler faktureres der for forbrugt tid ved ændring af ordre.

6.8 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele, med mindre at andet er aftalt.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For brugte varer 3 måneder.

9.2 For reparationer gælder garanti ligeledes i 12 måneder for den fejl som oprindeligt blev givet/konstateret.

9.3 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (I) almindelig slitage, (II) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med producentens instruktioner eller almindelig praksis, (III) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (IV) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.4 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks med-deles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.5 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.6 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (I) udskifte eller reparere defekte dele, eller (II) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftale-grundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

10.3 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Gældende ret og værneting

11.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

11.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.